ANBI

 

Algemene gegevens
Stichting “De Bloesemhoff”
Statuten
KvK: 53089448
RSIN: 8507 41 828
Bankrekeningnummer: NL43 RABO 0143 6252 41

Contactgegevens
Mevrouw C.J.A. Schouten-Kraaij (Secretaris)
Vierspan 8, 4286 GN Almkerk
06-12904845
info@bloesemhoff.nl

Stichting “De Bloesemhoff”
De Bloesemhoff is een woonvoorziening voor een groep van zestien (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor de zorg binnen de woonvoorziening heeft Stichting “De Bloesemhoff” een overeenkomst met zorgaanbieder Prisma.

Stichting “De Bloesemhoff” heeft als doel:

 • Het bevorderen, realiseren, instandhouden en exploiteren van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap; 
 • Het verlenen van bemiddeling bij het werven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied; 
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Stichting “De Bloesemhoff” wil deze doelen bereiken door:

 • Het verlenen van materiële steun en het werven van fondsen voor de woonvoorzieningen;
 • voorwaarden te scheppen die de totstandkoming van deze woonvoorzieningen bevorderen en het waar mogelijk ondersteunen van de zorgverlener in algemene zin;
 • Het aangaan van overeenkomsten voor de instandhouding en exploitatie van de woonvoorzieningen;
 • Het bemiddelen in huurcontracten betreffende de vermelde woonvoorzieningen;
 • Het kiezen van een zorgaanbieder;
 • Het samen met de gekozen zorgaanbieder selecteren van toekomstige bewoners/deelnemers en hun persoonlijke begeleiders;
 • Het optreden als gesprekspartner jegens de bewoners van de woonvoorzieningen en gezamenlijke aangelegenheden;
 • Alle overige wettelijke middelen die het doel van de stichting bevorderen. 

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 

Daarnaast zal de stichting participatie van de doelgroep binnen de samenleving stimuleren. Waar mogelijk zal sociale stijging worden bevorderd.

Het beleidsplan kunt u hier vinden: beleidsplan.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Stichting “De Bloesemhoff” bestaat uit vier personen, namelijk:

 • De heer J. Romeijn - Waarnemend voorzitter
 • Mevrouw J.C. Ermstrang-de Ruiter – Penningmeester
 • Mevrouw C.J.A. Schouten-Kraaij – Secretaris

Alle bestuursleden bieden hun diensten conform de statuten vrijwilliger aan zonder vergoeding.

De stichting wordt in het werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder: sponsor-, facilitaire- en zorgcommissie. Deze commissies worden in overleg met ouders/wettelijk vertegenwoordigers samengesteld. Dit biedt hun de mogelijkheid mede uitvoering te geven aan de gewenste regie.

De stichting heeft minimaal zes keer per jaar overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, over de algemene lijnen van beleid en de toekomst. De Bloesemhoff kent een bewonersvergadering die zes keer per jaar wordt gehouden en waarin de bewoners op hun manier en niveau inspraak hebben op wat er in en om de woonvoorziening en voor de bewoners wordt georganiseerd.

Financiën
De financiële jaarverslagen kunt u hier inzien: financiële jaarverslagen.